Speaking Club Nasz dyskusyjny klub języka angielskiego to miejsce gdzie zawsze możesz dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat Wielkiej Brytanii i języka angielskiego. Organizujemy również spotkania podczas, których uczymy wymowy, gramatyki i słownictwa z języka angielskiego. Swoje propozycje spotkań możecie przedstawiać na naszym Facebook’owym FunPage’u Speaking Club. Kontakt: tel. 732 242 007 lub kursy@lingua-pro.pl

 

 

 

 

 

Palindromes

Level, Anna, Hannah, radar, noon, rotor, wow. What are these words? Do they have anything in common? These units of language are called palindromes. The word palindrome itself comes from the Greek “palin” that means back and “dromos” – direction and literally means: running back again. Such words can be read the same backwards and forwards. They often appear as single words or longer phrases. Palindromes can be found in English or in any other language in the world. What is more, these units may even come as sentences! You need to remember that in palindromes, spacing, capitalization or punctuation are often ignored. Look at the following examples: Was it a cat I saw?, Eva, can I see bees in a cave?, Sit on a potato pan, Otis! Now try reading them backwards. They all may seem to be artificially produced. However, there are some original places or cities named by means of these funny forwards-backwards words. It may sound a bit strange, but read them aloud for your own amusement: Kanakanak (Alaska), Neuquen (Argentina), Kinikinik (Colorado) or Wassamassaw (South Carolina).
Level, Anna, Hannah, radar, noon, rotor, wow. Co to są za słowa? Czy coś je łączy? Tego typu wyrazy nazywane są palindromami. Samo słowo palindrom pochodzi od greckiego „palin”, które oznacza powrót i „dromos” – kierunek. Cały wyraz dosłownie oznacza: biegnij z powrotem. Cechą charakterystyczną takich słów jest możliwość odczytania ich w ten sam sposób od ich początku i od ich końca. Palindromy często występują jako pojedyncze słowa lub jako dłuższe wyrażenia. Można je znaleźć w języku angielskim, ale i w innym dowolnym innym języku na świecie. Palindromy mogą występować także jako zdania! Trzeba jednak pamiętać, że odstępy, wielkie litery i interpunkcja są często w nich ignorowane. Spójrz na następujące przykłady: Was it a cat I saw?, Eva, can I see bees in a cave?, Sit on a potato pan, Otis! Teraz spróbuj odczytać je od tyłu. To prawda, że wszystkie te zdania mogą wyglądać trochę sztucznie i nienaturalnie. Istnieją jednak oryginalne miejsca lub miasta nazwane za pomocą palindromów. To może zabrzmieć trochę dziwnie, ale przeczytaj je głośno i sprawdź: Kanakanak (na Alasce), Neuquen (w Argentynie), Kinikinik (w Colorado) lub Wassamassaw (w Karolinie Południowej).

Etymology of words 

It is essential for you to know the meaning of words when you study English. If you don’t understand a phrase or any other unit of the language, you simply look it up in a dictionary.In order to figure out and remember the meaning of any word it is also good to know its etymology. But what is it? Etymology is the origin of a specific word and the way the language unit have formed its meaning throughout the centuries. English stems from Old (Anglo-Saxon) English and it consists of numerous words coming from other European languages, like German or French. While discovering the story that stands behind a particular phrase we simultaneously broaden our own vocabulary range. Here is a fine example to focus on. The word Halloween. It is a contraction (a shorter name) of words holy evening or hallowed evening. It is widely believed that the celebration associated with these phrases roots from the festival of the dead named Parentalia or from the Celtic harvest celebration of Samhain. Nowadays, Halloween is sometimes called as Allhallowe’en, All Hallows’ Eve or All Saints’ Eve. That is why, it may be literally translated as the Evening of All Saints.

Znajomość znaczenia słów podczas nauki języka angielskiego jest bardzo ważna. Jeśli nie rozumiesz jakiegoś wyrazu, czy zwrotu, to po prostu szukasz go w słowniku. Aby zrozumieć, a przede wszystkim zapamiętać znaczenie danego słowa, dobrze jest poznać jego etymologię. Ale czym ona właściwie jest? Etymologia to źródło konkretnego słowa, a także sposób, w jaki dana jednostka językowa kształtowała swoje znaczenie na przestrzeni wieków. Język angielski wywodzi się ze Starego (Anglosaskiego) angielskiego. Dlatego w swoim zasobie słownictwa zawiera wiele wyrazów pochodzących z innych języków europejskich, jak niemiecki, czy francuski. Odkrywanie historii, która stoi za konkretnym zwrotem w języku obcym wiąże się z poszerzaniem naszego słownictwa. Oto świetny przykład, na którym można się skupić. Słowo Halloween. Jest to zbitek (krótsza nazwa) słów znaczących dosłownie „święty wieczór” (holy evening) lub „wieczór uświęcony” (hallowed evening). Powszechnie uważa się, że święto związane z tymi określeniami pochodzi od festiwalu zmarłych o nazwie Parentalia lub od celtyckiego świętowania zbiorów Samhain. W dzisiejszych czasach Halloween jest także nazywane jako Allhallowe’en, All Hallows ‚Eve lub All Saints’ Eve. Dzięki temu możemy je dosłownie przetłumaczyć jako Wieczór Wszystkich Świętych.

 

Hear colours Would you believe that there is a guy in New York City who can hear colours? Meet Neil Harbisson, the first legally recognised cyborg. He was born with a disease named as “extreme colour blindness”. It results in seeing the world only in grayscale. Happily, thanksto today’s technology, he can now distinguish colours by hearing them. Neil has a special antenna implanted into the back of his skull and now he can perceive the world around aswe all do. Neil’s nervous system and his skeleton are attached to a special webcam hanging over his head. The complex device is capable of processing different shades of colours into different frequencies of vibrations. Then, those vibration are projected onto the bones of Neil’s head so they produce a musical tone that is distinguishable for particular colour. Moreover, Harbisson is a cyborg activist who fights for something that is surely to become a part of our lives in the future. Are you ready for cyber culture? Neil and cybernetics experts are constantly developing the mounted device to make it more accessible and handy in use. It is surely a revolutionary idea that will spark huge changes in our lives.   Uwierzysz w to, że w Nowym Jorku jest facet, który potrafi usłyszeć kolory? Poznaj Neila Harbissona, pierwszego pełnoprawnego cyborga. Nasz bohater od urodzenia choruje na „skrajną ślepotę barw”. Dolegliwość ta pozwala na widzenie świata tylko w odcieniach szarości. Na szczęście, dzięki dzisiejszej technologii, Neil może teraz rozróżniać kolory. On właściwie je słyszy. Specjalna antena wszczepiona w tył czaszki pozwala mu postrzegać świat tak, jak my wszyscy. Układ nerwowy Neila i jego szkielet są połączone ze specjalną kamerą wiszącą nad jego głową. To złożone urządzenie może przetwarzać różne odcienie kolorów na różne częstotliwości wibracji. Drgania te są następnie przekazywane na kości czaszki Neila, co odczuwane jest jako dźwięk muzyczny, rozróżnialny dla danego koloru. Ponadto, Harbisson jest aktywistą cyborgiem. Walczy o coś, co z pewnością stanie się częścią naszego życia w przyszłości. Czy jesteś gotowy na cyberkulturę? Neil i eksperci cybernetyki nieustannie opracowują urządzenie Harbissona, aby uczynić je bardziej dostępne i poręczne w użyciu. Jest to z pewnością rewolucyjny pomysł, który wywoła ogromne zmiany w nadchodzących dekadach.   Gunpowder Treason Plot „Remember, remember, the fifth of November.” It is a famous line that starts a nursery rhyme commemorating the Gunpowder Treason Plot of 1605. The aim of this historic act was to blow up the House of Lords in the England’s Parliament on 5 th November 1605. It was meant to spark a revolt against the government by a group of local English Catholics. One of them was named Guy Fawkes. He was guarding explosives put by his fellow plotters in the House of Lords. Happily, the treason failed and all of the parliament members were saved. To commemorate that day, the people of Great Britain annually observe Guy Fawkes Night, known as Bonfire Night. The fifth of November is a day of many celebrations including firework displays and huge bonfires lit across the country. Moreover, during this special moment, local communities make effigies of Guy Fawkes. The dummy is traditionally carried by children who are collecting money by saying: “Penny for the Guy”. At the end of the day “the Guy” is put on fire to symbolize the failure of the Gunpowder Plot. „Remember, remember, the fifth of November.” To słynna linijka, która rozpoczyna rymowankę upamiętniającą Spisek Prochowy z 1605 r. Celem tego historycznego wydarzenia było wysadzenie Izby Lordów wewnątrz parlamentu Anglii podczas obrad 5 listopada 1605 r. Miało to wywołać bunt ludu przeciwko rządzącym. Za całym Spiskiem stała grupa lokalnych angielskich katolików. Jeden z nich nazywał się Guy Fawkes. Jego zadaniem było pilnowanie materiałów wybuchowych, które zostały umieszczone przez innych spiskowców w Izbie Lordów. Na szczęście Spisek nie powiódł się, a wszyscy członkowie parlamentu zostali szczęśliwie uratowani. Aby upamiętnić ten dzień, mieszkańcy Wielkiej Brytanii co roku obchodzą Noc Guya Fawkesa, znaną jako Noc Ognisk. Piąty dzień listopada to dzień wielu uroczystości, jak pokazy sztucznych ogni, czy rozpalanie ogromnych ognisk w całym kraju. Co więcej, w tym szczególnym dniu lokalne społeczności wykonują kukły Guya Fawkesa. Dzieci noszą te manekiny i wraz z nimi zbierają pieniądze.  Mówią przy tym: „Penny for the Guy”. Pod koniec tego charakterystycznego dnia „Guy” zostaje spalony, aby symbolizować upadek Spisku. Lemon Curd The English Lemon Curd is another characteristic element of British culture. What is it? It is a sweet, smooth and tangy citrus spread. You can buy one in shops across the United Kingdom but a homemade one is definitely the most mouth-watering variety. Here is a way to do it. You will need these ingredients: 4 or 5 lemons (juice and zest), 200 g of icing sugar, 100g of unsalted butter (cut into small cubes), 3 eggs and one egg yolk. Begin with mixing the lemon juice, the sugar and the butter in a bowl. It should sit over a pan of simmering water (over the water, not in it). Stir the whole mixture until every butter cube is melted. In a separate bowl gently whisk the eggs and the yolk. Combine the egg mixture with the ingredients over a pan. Whisk the whole curd till it thickens and becomes creamy. After about 15 minutes remove it from the stove and set aside to cool. As the curd is cooled down, you can put it into sterilized jars in order to preserve it for longer. The curd can be used for wafers, pancakes, tarts or can be simply spread on toasts. Angielski Lemon Curd jest kolejnym charakterystycznym elementem brytyjskiej kultury. Ale co to jest? Jest to słodka, gładka i jednocześnie cierpka marmolada cytrynowa. Można ją kupić w sklepach w całej Wielkiej Brytanii, ale ta domowa jest jednak najpyszniejsza. Oto sposób na zrobienie tego specjału. Potrzebujesz tych składników: 4 lub 5 cytryn (sok i starta skórka), 200 g cukru pudru, 100 g masła (pokrojonego w małe kostki), 3 jajka i jedno żółtko. Rozpocznij od wymieszania soku z cytryny, cukru i masła w misce. Umieść ją na rondlu z gotującą się wodą (nad wodą, a nie w niej). Mieszaj całą miksturę, aż do stopienia wszystkich kostek masła. W osobnej misce delikatnie ubij jajka i dodaj żółtko. Połącz mieszaninę jaj ze składnikami w misce na rondlu. Mieszaj całość, aż zgęstnieje i stanie się kremowa. Po około 15 minutach zdejmij marmoladę z rondla i odłóż na bok, aby ostygła. Gdy będzie już chłodna, możesz umieścić ją w wysterylizowanych słoikach, aby zachować jej smak na dłużej. Marmoladę dodawaj do gofrów, naleśników, tart lub na tosty.   Grammar  Is grammar that important while using English YES, of course it is! An improperly composed sentence can become a serious problem during any conversation. Common errors often happen as incorrect tense usage or punctuation. Look at these examples: “Let’s eat, grandma!” (in Polish: Jedzmy, babciu!) and “Let’s eat grandma!” (in Polish: Jedzmy babcię!). Isn’t it funny? As you can see, one comma can totally reshape the meaning of a sentence. While using word forms or even tenses that are not suitable in particular context, you will be surely misunderstood by the person you are talking with. It’s true that communication skills are indispensable in our lives. As grammar is known to be the “skeleton” of every sentence, we need to be confident when using it. While studying all of these rules we simultaneously acquire new vocabulary that is simply “attached” to grammatical structures. By doing that you will definitely double your progress in English learning, as your correct sentences will now be coated in new words or even more sophisticated phrases. Czy struktury gramatyczne są ważne, kiedy używamy języka angielskiego? TAK, oczywiście, że tak! Niewłaściwie sformułowane zdanie może stać się poważnym problemem podczas każdej rozmowy. Nieprawidłowe wykorzystanie czasu, czy interpunkcji to typowe błędy, które często występują z niewiedzy początkujących użytkowników języka angielskiego. Porównaj te przykłady: „Let’s eat, grandma!” (Jedzmy, babciu!) i „Let’s eat grandma!” (Jedzmy babcię!). Czy to nie jest zabawne? Jeden niepozorny przecinek może całkowicie przekształcić znaczenie jakiegoś zdania. Użycie nieprawidłowej formy słowa, czy struktury w  konkretnym kontekście może doprowadzić do wielu nieporozumień. Dobrze wiemy, że ​​umiejętności komunikacyjne są niezbędne w naszym życiu. Gramatykę możemy traktować jak „szkielet” każdego zdania. Dlatego musimy być pewni swojej wiedzy, kiedy konstruujemy na nim naszą wypowiedź. Podczas nauki zasad gramatycznych nabywamy nowe słownictwo, które przeplata się wraz z nowymi strukturami. Nauka w tym kierunku pozwoli Ci podwoić postęp w nauce języka angielskiego. Dzięki gramatyce Twoje zdania i konstrukcje wyrazowe będą teraz urozmaicone nowymi słowami lub jeszcze bardziej wyrafinowanymi zwrotami. National flag of the United Kingdom Did you know that the national flag of the United Kingdom dates from 1801? It is officially called the Union Jack or the Union Flag. Its name comes from the union that was established between Ireland and Great Britain over 200 years ago. The design of the flag consists of the red cross of Saint George that is edged in white on the cross of Saint Patrick which is put over the Saltire of Saint Andrew. All of its elements represent the independent members of the United Kingdom (England, Ireland and Scotland). What is interesting, Wales is not a partof the Union Jack because the country was a part of the Kingdom of England as the flag was composed. Another interesting flag to focus on is the flag of the United States. The American flag, known as The Star-Spangled Banner, represents a blue rectangle with 50 small white stars in its upper left corner. The stars symbolize fifty states of the United States of America. The American flag consists of 13 horizontal stripes alternating red and white. These elements represent the number of the British colonies that achieved independence from the Kingdom of Great Britain. Czy wiesz, że narodowa flaga Zjednoczonego Królestwa pochodzi z 1801 roku? Oficjalnie nazywa się ona the Union Jack lub the Union Flag. Jej nazwa pochodzi od unii zawartej pomiędzy Irlandią i Wielką Brytanią ponad 200 lat temu. W skład elementów flagi wchodzi krzyż Świętego Jerzego, krzyż Świętego Patryka oraz krzyż Świętego Andrzeja. Wszystkie elementy tej flagi reprezentują niezależnych członków Zjednoczonego Królestwa (Anglia, Irlandia i Szkocja). Co ciekawe, Walia nie jest ukazana na the Union Jack. Kraj ten był częścią Królestwa Anglii, gdy flaga była projektowana. Kolejną interesującą flagą, na której warto się skupić, jest flaga Stanów Zjednoczonych. Nazywana jest często jako The Star-Spangled Banner. W jej lewym górnym rogu znajduje się niebieski prostokąt z 50 małymi białymi gwiazdkami. Symbolizują one pięćdziesiąt stanów USA. Flaga amerykańska składa się także z 13 poziomych pasów (na przemian czerwonych i białych). Z kolei te elementy reprezentują liczbę brytyjskich kolonii, które uzyskały niepodległość od Królestwa Wielkiej Brytanii.  Phobias Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Have you ever heard this word pronounced? It is known to be one of the longest words in English. The unit of language literally means lung disease caused by the inhalation of dusty and polluted air. The word is  sure to be a nightmare for those who don’t like the “never-ending” phrases. It is worth adding that there are individuals who suffer from the fear of long words. The disease was officially named hippopotomonstrosesquipedaliophobia… Happily, it also has a shorter title: sesquipedalophobia. Phobias tend be complex in their names. Here are some interesting and amusing examples you may have never heard of. Arachibutyrophobia – the fear of peanut butter sticking to the roof of your mouth. Oikophobia is known to be a condition of people scared of any household appliance. Omphalophobia characterizes those individuals who are terrified by belly buttons. Coulrophobia is the name of the fear of clowns. Finally, there is a phobia of phobias that is called phobophobia. Funny, isn’t it? Try to pronounce all of them as quickly as you can. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Czy kiedykolwiek słyszałeś, żeby ktoś wymawiał ten wyraz? Jest to jedno z najdłuższych słów w języku angielskim. Oznacza ono dosłownie chorobę płuc, którą spowodowało wdychanie zakurzonego i zanieczyszczonego powietrza. Słowo to z pewnością będzie koszmarem dla tych, którzy nie lubią ciągnących się bez końca wyrazów. Co ciekawe, są osoby, które chorobliwie boją się wybitnie długich słów. Ta nietypowa dolegliwość została oficjalnie nazwana jako: hippopotomonstrosesquipedaliophobia… Na szczęście istnieje jej krótsza wesja: sesquipedalophobia. Fobie, bo tak nazywamy tego typu choroby, są zwykle złożone w swoich określeniach. Oto kilka interesujących i jednocześnie zabawnych przykładów, które warto poznać. Arachibutyofobia – strach przed masłem orzechowym przyklejonym do podniebienia. Oikofobia to dolegliwość ludzi, którzy boją się urządzeń domowych. Omofalofobia to fobia ludzi, których przerażają pępki. Coulrophobia to nazwa strachu przed klaunami. Co najśmieszniejsze, istnieje fobia przed fobią, która nazywa się fobofobią. Zabawne, prawda? Spróbuj przeczytać te nazwy tak szybko, jak tylko potrafisz. Hear Colours Would you believe that there is a guy in New York City who can hear colours? Meet Neil Harbisson, the first legally recognised cyborg. He was born with a disease named as “extreme colour blindness”. It results in seeing the world only in grayscale. Happily, thanks to today’s technology, he can now distinguish colours by hearing them. Neil has a special antenna implanted into the back of his skull and now he can perceive the world around as we all do. Neil’s nervous system and his skeleton are attached to a special webcam hanging over his head. The complex device is capable of processing different shades of colours into different frequencies of vibrations. Then, those vibration are projected onto the bones of Neil’s head so they produce a musical tone that is distinguishable for particular colour. Moreover, Harbisson is a cyborg activist who fights for something that is surely to become a part of our lives in the future. Are you ready for cyber culture? Neil and cybernetics experts are constantly developing the mounted device to make it more accessible and handy in use. It is surely a revolutionary idea that will spark huge changes in our lives. Uwierzysz w to, że w Nowym Jorku jest facet, który potrafi usłyszeć kolory? Poznaj Neila Harbissona, pierwszego pełnoprawnego cyborga. Nasz bohater od urodzenia choruje na „skrajną ślepotę barw”. Dolegliwość ta pozwala na widzenie świata tylko w odcieniach szarości. Na szczęście, dzięki dzisiejszej technologii, Neil może teraz rozróżniać kolory. On właściwie je słyszy. Specjalna antena wszczepiona w tył czaszki pozwala mu postrzegać świat tak, jak my wszyscy. Układ nerwowy Neila i jego szkielet są połączone ze specjalną kamerą wiszącą nad jego głową. To złożone urządzenie może przetwarzać różne odcienie kolorów na różne częstotliwości wibracji. Drgania te są następnie przekazywane na kości czaszki Neila, co odczuwane jest jako dźwięk muzyczny, rozróżnialny dla danego koloru. Ponadto, Harbisson jest aktywistą cyborgiem. Walczy o coś, co z pewnością stanie się częścią naszego życia w przyszłości. Czy jesteś gotowy na cyberkulturę? Neil i eksperci cybernetyki nieustannie opracowują urządzenie Harbissona, aby uczynić je bardziej dostępne i poręczne w użyciu. Jest to z pewnością rewolucyjny pomysł, który wywoła ogromne zmiany w nadchodzących dekadach. Ghost words Did you know that English is one of the languages that have the largest number of words in their dictionaries – these are almost 600 000 words! It is because English is full of strange words, crazy inventions and even mistakes known as “ghost words” (words that mean nothing). English words are created constantly  – during the course of the year, almost 4,000 new words are added! But don’t worry, the average user of English uses approximately 5,000 words in conversation and about 10,000 words when writing. Fortunately, in order to communicate in English fluently you need only 2,000 words! Soooo, 1,5 year of our course at Lingua Pro and you will be able to speak English without problems! Let’s do it together Water Is water that essential for us? Nutritionists claim that it is important to drink at least eight glasses of this liquid every day. Additionally, approximately 20% of water in our diet should come from your veggies and fruits. Sadly, a recent research has shown that a disturbing number of people are unaware of being dehydrated. Many dieticians stress the importance of water in our lives. Every part of a human body needs it to function properly. This means that our skin, joints, kidneys use water 24/7. We all should be aware of it. Experts highlight the fact that dehydration may lead to insomnia, anxiety, worse cognition or even to short- term memory problems. That is why we should not forget about hydration. Guess what? Challenge yourself! Prepare a one litre bottle of water and drink two of these every day, for a week. Dozens of dieticians are sure that you will notice a positive difference in your mood and fitness. Moreover, you are going to see improvements in your sleep quality. They all cannot be wrong. Be brave and try it! It’s just water. Czy woda jest dla nas niezbędna? Dietetycy twierdzą, że powinniśmy pić co najmniej osiem szklanek tego płynu każdego dnia. Dodatkowo, około 20% wody w naszej diecie powinno pochodzić z warzyw i owoców, które jemy. Niestety niedawne badania wykazały, że niepokojąco duża liczba osób nie jest świadoma tego, jak blisko odwodnienia znajduje się ich organizm. Wielu dietetyków podkreśla wagę wody w naszym życiu. Każda część ludzkiego ciała potrzebuje jej do prawidłowego funkcjonowania. Oznacza to, że nasza skóra, stawy,  czy nerki wykorzystują wodę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wszyscy powinniśmy to wiedzieć. Eksperci podkreślają, że odwodnienie może prowadzić do bezsenności, lęków, gorszej percepcji lub nawet do krótkotrwałych problemów z pamięcią. Dlatego nie powinniśmy zapominać o nawadnianiu. Wiesz co? Sprawdź się! Przygotuj butelkę wody o pojemności jednego litra i wypij dwie takie codziennie przez tydzień. Dziesiątki dietetyków nie mogą się mylić. Zauważysz pozytywną różnicę w nastroju i kondycji. Co więcej, zobaczysz poprawę jakości snu. Bądź odważny i spróbuj! To tylko woda. Slang  is known to be a part of every language. Many of us heard that English has its own ones. These words and phrases enrich many conversations across the British Isles helping people personalize their expressions. Sadly, there are some researchers who claim that slang is nowadays sabotaging the language. Its users are said to be unable “to speak in any other way”. Should slang be strictly banned from schools across the United Kingdom to prevent children from losing their mother tongue? The heated debate still continues. Happily, many linguists believe that this part of a language is a miracle that develops the method of communication as a whole. That is why it is worth to know some of these phrases that happen to be the most popular among English speakers in the UK. Here are some of the slang words: A rozzer is a policeman, a nob is a person of high social status, spawny means lucky, the idiot box appears to be a television set, and eating irons happen to be cutlery (eating utensils). It is unbelievable how rich and diverse English language is. Without slang it would be full of dull verbs, adjectives and nouns that are limiting its users to a predefined system of human communication. Slang istnieje w każdym języku. To fakt. Język angielski także posiada własne wyrażenia tego typu. Wzbogacają one wiele rozmów w Wielkiej Brytanii i pomagają ludziom personalizować i urozmaicać własne wypowiedzi. Niestety, niektórzy językoznawcy twierdzą, że zwroty slangowe sabotują języki. Mówi się, że użytkownicy tego typu wyrażeń nie potrafią już “mówić w jakikolwiek inny sposób” zbliżony do oryginalnego języka. Czy slang powinien być surowo zabroniony w szkołach w Wielkiej Brytanii, aby zapobiec wyginięciu „prawdziwego” angielskiego? Trwa rozgorzała debata na ten temat. Na szczęście, wielu lingwistów uważa, że ​​ta część języka jest czymś wspaniałym. Zwroty te rozwijają i ubogacają nasz sposób komunikacji. Dlatego też warto znać niektóre z tych wyrażeń, zwłaszcza te najbardziej popularne wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii. Oto kilka wyrażeń slangowych z języka angielskiego: „Rozzer” to policjant, „nob” jest osobą o wysokim statusie społecznym, „spawny” oznacza fortunny, pomyślny. „Idiot box” to telewizor, a „eating irons” są sztućcami. To niewiarygodne, jak bogaty i różnorodny jest język angielski. Dzięki wyrażeniom tego typu nie składa się on tylko ze zwykłych i często nudnych czasowników, przymiotników, czy rzeczowników, które ograniczają użytkowników do zdefiniowanego odgórnie systemu komunikacji międzyludzkiej.

Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych

Wśród potraw na święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych najważniejszy jest nadziewany indyk z pieczonymi ziemniakami lub pieczona szynka. A dodaprezent-święta-bożego-narodzenia-w-stanach-zjednoczonychtkiem – Christmas pudding z suszonymi owocami- czyli deser przygotowany najlepiej na początku adwentu, by w ten sposób osiągnąć najlepszy smak. Jednak nie są to potrawy ze znanego nam wigilijnego stołu. Kolacja poprzedzająca Boże Narodzenie (nazywana w Polsce Wigilią) w Stanach spożywana jest często w restauracji. Zwyczaj ten nie jest bowiem praktykowany w tradycji amerykańskiej. Najważniejszym dniem świątecznym w USA jest nie 24 grudnia lecz 25. Świątecznego Bożonarodzeniowego poranka rozpakowywane są prezenty, dzień spędzany jest w rodzinnym gronie na rozmowach, grach i śpiewie kolęd, a najbardziej uroczystym elementem jest obiad z królującymi na nim wyżej wspomnianymi potrawami.

Symbole

święta-bożgo-narodzenia-w-stanach-zjednoczonych-1Choinka, podobnie jak w Polsce, jest najważniejszą świąteczną ozdobą w Stanach. Jednak w amerykańskich domach pojawia się ona dużo wcześniej – bo już na początku grudnia.  Oprócz niej istotną rolę odgrywają także inne świąteczne motywy- figurki, reniferki, bałwanki, mikołaje itp.  Nieco inaczej niż w Polsce jest także z prezentami – otrzymuje się je bowiem nie w nocy 24.12, lecz o poranku 25.12. Nie obdarowuje się nimi tylko rodziny, ale także przyjaciół, sąsiadów, osoby z pracy i  otoczenia. Niejednokrotnie prezentem jest pudełko samodzielnie upieczonych ciasteczek. Amerykanie nie znają nie tylko wigilii  i wigilijnego opłatka, ale także pasterki. Ogromną rolę odgrywają natomiast świąteczne melodie,  które słychać w domach, samochodach i sklepach. Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych trwają tylko jeden dzień. Po Bożym Narodzeniu wszyscy rozpoczynają normalny dzień pracy.

Texting Language

C U L8R, M8! Whaaat? Is this your reaction now? Believe it or not, there is a texting language within English. It is a system of words that is commonly utilized during the exchange of text messages. The language roots from an SMS language. It now consists of numerous abbreviations and letters or even numbers that are meant to replace full words. That is why we can translate the sentence at the beginning of this paragraph as: See you later, mate! Here is another fine example: 2day @ 10, LUV. It means: Today at 10, Love. As you can see, the texting language does not only consist of abbreviations but it also includes special characters. Many claim that it compresses sentences, saves time and makes any conversation more private. On the other hand, there are some people who believe that texting language spoils spelling, causes many grammatical errors and leads to misunderstandings. It has become a part of our social interactions fulfilling our lives. We should be aware of the fact that the language influences English and communication within this word system

British cuisine

There are numerous cuisines in the world, like for instance the Mediterranean or the American one. The first of these two is often represented by colourful pastas, delicious pizzas. The second one is known of tasty burgers and juicy steaks served with golden fries. But is there British cuisine? Yes! What is more interesting, it has its own long history. Many claim that the cuisine has been influenced by many other national specialities thanks to chefs coming to Britain throughout the centuries. Here are some of the dishes to be found in British cuisine. First one – fish and chips. The iconic fast food on the Isles. As the fish is deep fried, the whole meal is wrapped and served in newspaper along with salty chips. The second dish – the traditional full English breakfast. The meal has become a must while starting your day in Britain. The breakfast consists of bacon, pork sausages, fried tomatoes, toasts and fried eggs. Some versions include white or wild mushrooms and baked kidney beans. The third British favourite is Shepherd’s Pie. This savoury dish consists of a minced lamb layer that is covered with mash potatoes. Moreover, the lamb may be also replaced by ground pork or beef. Yummy!

English Tea

Tea has been present in the United Kingdom since the eightieth century. It is undoubtedly one of its greatest national treasures that has become a feature of not only British culture, but also its society. Tea is often served with milk or cream and sugar. The drink is a part of everyday life in Britain. It may be treated as a simple beverage, a light meal or as a break at work. There is even a colloquialism (Builder’s tea) naming a mug of robust brownish tea with milk and sugar. It is drunk by labourers across the country during their break from work. Surprisingly, the break is regulated by law in the United Kingdom as “a tea or lunch break”. How to make a proper cup of English Tea? Begin with choosing your tea. The best one would be the British Earl Grey. Remember to buy the one of fine quality. Next, boil fresh water and make it at least 93 degrees Celsius. Place your tea bag or tea in a mug or a pot. Then, pour the boiling water over the tea. Stir it for a moment and wait for 3 to 5 minutes. Remove the tea, add cream or milk and sugar it to your own taste. Enjoy!

Basic English

Have you ever heard of Basic English? It is a controlled language that was created in 1925 by Charles Ogden, a linguist and a philosopher. The name “Basic” comes from the first letters of words: British, American, Scientific, International and Commercial. It was meant to help those who learn English as a second language. Ogden’s idea was to simplify the regular Standard English. He limited the language to a 850-word list and allowed only 18 verbs to be used. As a result, he achieved a concept that gained greatest publicity just after World War II, mainly in Asia. The word use in Basic English is similar to this in Standard English. However, rules governing the Ogden’s language are noticeably simpler and have fewer exceptions. Those are meant to help its users utilize the fixed word list. The vocabulary of Basic English and Special English (a similar idea to the Ogden’s one) are nowadays used for the Simple English Wikipedia. The website aims to provide a source of knowledge for “people with different needs, such as students, children, adults with learning difficulties, and people who are trying to learn English”. Go ahead, give it a try!

School System in the United Kingdom

September…school..again…No worries! Your friends in United Kingdom also begin their school term at the same time. But, by the way, do you know how their education looks like? The compulsory education begins for children when they are five years old. At first they go to a primary school. When finish the primary school at the age of eleven years old, they choose a secondary school. There are two kinds of schools: comprehensive schools and grammar schools. At primary schools children learn to read, write and sing, as well as develop their basic skills in art and maths. They are usually taught by a class teacher. Furthermore, they have usually  specialist teachers for certain subjects such as foreign languages or music. Comprehensive schools are helpful to discover children’ skills. Grammar schools, on the other hand, choose their pupils itself. During the first year of the secondary school, children are usually taught the most important subjects in mixed classes. When they reach the age of fourteen years old, they are given a balanced education. Then they are taught in certain groups, which relate to the certain subjects and their GCSEs (General Certificates of Secondary Education). GCSEs are the final exams, which are taken at the age of sixteen. The compulsory education in Great Britain lasts to the age of sixteen years old, but some pupils decide to stay at school longer in order to prepare for other more difficult exams such as A-levels. If they succeed in passing them, they are allowed to take up studies at the universities or colleges.